For information in English, scroll down.

Uppdatering 23/2

Från och med den 23/2 gäller nya regionala rekommendationer för Region Stockholm. Läs mer på SLL’s hemsida. Vi inför därför nya rutiner och riskbedömningar kring användning av munskydd. Munskydd rekommenderas till vår personal i de lägen som avstånd inte kan hållas.

Uppdatering 10/1
Den 10/1 infördes den tillfälliga pandemilagen vilket innebär att det blir obligatoriskt för butiker, köpcentrum och gym att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras och får inte överskridas, och för besökare ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är.

Alla Klättercentrets anläggningar jobbar med ett maxantal och andra åtgärder för att minimera trängsel och hjälpa våra kunder sprida ut sig över tid och rum.

Läs mer om maxantal och vad respektive anläggning gör på deras hemsida.

Vad betyder det för dig som kund?

Alla våra gym har fortsatt öppet men det är viktigt att du följer de råd som Folkhälsomyndigheten kommunicerar. Om du väljer att komma hit gör då gärna det på de tider som vi har färre besökare.

Frågor om träningskort
Har du frågor om ditt träningskort så kontakta oss på via mail. Vi ser allra helst att du mailar oss då personalen på plats behöver lägga tid på informationsspridning och sanitering.

akalla@klattercentret.se
gallerian@klattercentret.se
skane@klattercentret.se
solna@klattercentret.se
telefonplan@klattercentret.se
uppsala@klattercentret.se
vasteras@klattercentret.se

Kurser
Den 24/11 införde vi tillfälliga metoder och anpassningar på våra kurser. Det innebär att du som besökare kommer göra fler moment på egen hand, under uppsikt av instruktören, för att fortsatt kunna hålla avstånd. Beroende på tid och plats för kursen kan den även hållas inom ett avgränsat område.

På våra grundkurser och ledkurser kommer huvudsakligen en hjälplåsande broms användas istället för en manuell broms.

Tänk på att:

 • Tvätta händerna innan och efter kursen
 • Hålla avstånd till övriga kursdeltagare och kunder
 • Följa instruktionerna från din instruktör

Om du är sjuk eller av någon annan anledning vill avboka en bokad kurs, kontakta oss den anläggning där du bokat kursen.

Hjälp oss minska smittspridningen
Fortsätt göra vad du kan för att minska smittspridningen:

 • Känner du dig krasslig, stanna hemma och ta hand om dig
 • Om du kommer hit, gör det på de tider som vi har färre besökare
 • Träna gärna kortare tid
 • Håll avstånd
  • Är det trångt på en bouldersektion, välj en annan
  • Klättra gärna på vartannat rep
 • Tvätta händerna ordentligt, både före och efter klättring
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Hosta och nys i armvecket
 • Dela inte vattenflaskor eller annat som kan överföra saliv
 • Byt, om möjligt, om hemma förre och efter ditt träningspass

Vi undersöker hela tiden olika åtgärder och lokala anpassningar för att minska antalet besökare vid samma tidpunkt. Du som kund hittar alltid den aktuella informationen här på hemsidan.

Vi följer utvecklingen och den information som kommer från Folkhälsomyndigheten. Ovanstående gäller tillsvidare. Informationen uppdateras löpande, större förändringar visas med datum i rubrikform, alla förändringar anges i sidfoten.


Update 23/2

As of 23/2, new regional recommendations apply for the Stockholm Region. Read more on SLL’s website. We are therefore introducing new routines and risk assessments regarding the use of mouth guards. Mouth guards are recommended for our staff in situations where a safe distance cannot be maintained.

Update 10/1
On 10/1, the temporary pandemic law was introduced, which means that it will be mandatory for shops, shopping centers and gyms to calculate the maximum number of visitors or customers who may stay on the premises at the same time. The maximum number must be documented and must not be exceeded, and for visitors the maximum number must be signposted at all entrances.

All Klättercentret gyms has a maximum number and work with other measures to minimize congestion and help our customers spread over time and space. Read more about maximum number and what each facility does on their website.

What does this mean for you as a customer?

All our gyms are still open, but it is important that you follow the advice that the Public Health Agency communicates. If you choose to come here, please do so during the times when we have fewer visitors.

Questions about training cards
If you have questions about your training card, contact us by email. We prefer that you email us as the staff on site need to spend time disseminating information and sanitation

akalla@klattercentret.se
gallerian@klattercentret.se
skane@klattercentret.se
solna@klattercentret.se
telefonplan@klattercentret.se
uppsala@klattercentret.se
vasteras@klattercentret.se

Courses
November the 24th, we introduced temporary methods and adaptations to our courses. This means that you as a visitor will do more steps on your own, under the supervision of the instructor, in order to continue to keep your distance. Depending on the time and place of the course, it can also be held within a restricted area.

In our courses for the green and red card, mainly an automatically locking brake will be used instead of a manual locking brake.

What you need to think about:

 • Wash your hands before and after the course
 • Keep distance from other course participants and customers
 • Follow the instructions of your instructor

If you are sick or for some other reason want to cancel a booked course, contact the gym where you booked your course.

Help us reduce the spread och Covid-19
Continue to do what you can to reduce the spread of infection:

 • If you feel unwell, stay at home and take care of yourself
 • If you come here, do so at times when we have fewer visitors
 • Train for a shorter time
 • Keep your distance
  • If it is crowded on one boulder section, choose another
  • Climb on every other rope
 • Wash your hands thoroughly, before and after climbing
 • Avoid touching yourself in you face
 • Cough and sneeze in your upper sleeve/elbow
 • Don’t share water bottles or anything else that can transmit saliva
 • If possible, change at home, both before and after your session

We look into different measures and local adaptations to reduce the number of visitors at the same time. You as a customer will always find the current information here on the website.

We follow the development and the information that comes from the Swedish Public Health Agency. The above applies until further notice. The information is updated regularly, major changes are shown with dates in heading form, all changes are indicated in the footer.


Updated 25 of March, information in English added.
Updated 26 of March, added guidelines from The Public Health Agency of Sweden
Updated 29th of October, new stricter guidelines for Stockholm County
Updated 30th of October, change in layout
Updated 23rd of November, information about public gatherings and public events
Updated 14th of December, new regulations and advice from the Public Health Agency
Updated 15th of December, more information about temporary course adaptions added
Updated 18th of December, new national measures from the Public Health Agency
Updated 23rd of December, information about maximum number of visitors added. Change in layout
Updated 10th of January, information about the temporary pandemic law
Updated 23rd of February, information about mouth guards

logo-red
Sitemap
X