For information in English, scroll down.

För information om respektive anläggnings riktlinjer och råd, läs här:

Uppdatering 23/11

Den 24/11 blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Besök på Klättercentret faller inte in under något av dessa, men i och med beslutet kommer vi införa tillfälliga metoder och anpassningar på våra kurser.

Sedan tidigare gäller skärpta allmänna råd för Stockholms län, Västmanlands län, samt Skåne och Uppsala län, detta är de län som Klättercentret är verksamma i.

De skärpta allmänna råden har olika giltighetstid och kan komma att förlängas. Besök din hemsidan för den anläggning du är intresserad av för att få veta mer.

Vad betyder det för dig som kund?

Alla som vistas i regioner där Klättercentret är verksamma uppmanas att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som inte är direkt nödvändiga. Gym, butiker, köpcentrum med flera omfattas av detta.

Alla våra gym har dock fortsatt öppet. Om du väljer att komma hit gör då gärna det på de tider som vi har färre besökare. På varje anläggnings hemsida kan du hitta mer information om vilka tider som har minst besökare.

Frågor om träningskort
Har du frågor om ditt träningskort så kontakta oss på via mail. Vi ser allra helst att du mailar oss då personalen på plats behöver lägga tid på informationsspridning och sanitering.

akalla@klattercentret.se
gallerian@klattercentret.se
skane@klattercentret.se
solna@klattercentret.se
telefonplan@klattercentret.se
uppsala@klattercentret.se
vasteras@klattercentret.se

Kurser
Från och med den 24/11 inför vi tillfälliga metoder och anpassningar på våra kurser. Det innebär att du som besökare kommer göra fler moment på egen hand, under uppsikt av instruktören, för att fortsatt kunna hålla avstånd. Beroende på tid och plats för kursen kan den även hållas inom ett avspärrat område.

Om du är sjuk eller av någon annan anledning vill avboka en bokad kurs, kontakta din anläggning per mail.

Hjälp oss minska smittspridningen
Fortsätt göra vad du kan för att minska smittspridningen:

 • Känner du dig krasslig, stanna hemma och ta hand om dig
 • Om du kommer hit, gör det på de tider som vi har färre besökare
 • Träna gärna kortare tid
 • Håll avstånd
  • Är det trångt på en bouldersektion, välj en annan
  • Klättra gärna på vartannat rep
 • Tvätta händerna ordentligt, både före och efter klättring
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Hosta och nys i armvecket
 • Dela inte vattenflaskor eller annat som kan överföra saliv
 • Byt, om möjligt, om hemma förre och efter ditt träningspass

Vad betyder det för Klättercentret?

Beslutet innebär att alla verksamheter som berörs bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel betyda att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Vi undersöker hela tiden olika åtgärder och lokala anpassningar för att minska antalet besökare vid samma tidpunkt. Du som kund hittar alltid den aktuella informationen här på hemsidan under ”Vad betyder det för dig som kund?”.

Vi följer utvecklingen och den information som kommer från Folkhälsomyndigheten. Ovanstående gäller tillsvidare. Informationen uppdateras löpande, större förändringar visas med datum i rubrikform, alla förändringar anges i sidfoten.


Update 23/11

For information on each facility’s guidelines and advice, read here:

On 24/11, it will be forbidden to organize public gatherings and public events with more than eight participants. Visits to Klättercentret do not fall under any of these, but with the decision we will introduce temporary methods and adaptations to our courses.

Stricter general advice already applies to Stockholm County, Västmanland County, as well as Skåne and Uppsala County, these are the counties in which Klättercentret is active.

The stricter general guidelines have different validity periods and may be extended. Visit your website for the facility you are interested in to find out more.

What does this mean for you as a customer?

Everyone who stays in regions where Klättercentret is active is urged to refrain from staying in indoor environments that are not directly necessary. Gym, shops, shopping malls and more are covered by this.

However, all our gyms have remained open. If you choose to come here, please do so during the times when we have fewer visitors. On each facility’s website, you can find more information about which times have the least visitors.

Questions about training cards
If you have questions about your training card, contact us by email. We prefer that you email us as the staff on site need to spend time disseminating information and sanitation

akalla@klattercentret.se
gallerian@klattercentret.se
skane@klattercentret.se
solna@klattercentret.se
telefonplan@klattercentret.se
uppsala@klattercentret.se
vasteras@klattercentret.se

Courses
From 24/11, we will introduce temporary methods and adaptations to our courses. This means that you as a visitor will do more steps on your own, under the supervision of the instructor, in order to continue to keep your distance. Depending on the time and place of the course, it can also be held within a restricted area.

If you are sick or for some other reason want to cancel a booked course, contact your facility by email.

 

Continue to do what you can to reduce the spread of infection:

 • If you feel unwell, stay home and take care of yourself
 • If you come here, do so at times when we have fewer visitors
 • Train for a shorter time
 • Keep distance
  • If it is crowded on one boulder section, choose another
  • Climb on every other rope
 • Wash your hands thoroughly, both before and after climbing
 • Avoid touching the face
 • Cough and sneeze in the armpit
 • Do not share water bottles or anything else that may transfer saliva
 • Change, if possible, at home before and after your workout

What does this mean for Klättercentret?

The decision also means that all organisations affected should take measures so that everyone can follow the general advice in the event of local outbreaks of covid-19. This can mean, for example, that the business minimizes the number of visitors at the same time.

We look into different measures and local adaptations to reduce the number of visitors at the same time. You as a customer will always find the current information here on the website.

We follow the development and the information that comes from the Swedish Public Health Agency. The above applies until further notice. The information is updated regularly, major changes are shown with dates in heading form, all changes are indicated in the footer.


Updated 25 of March, information in English added.
Updated 26 of March, added guidelines from The Public Health Agency of Sweden
Updated 30 of March, added information about changes in opening hours.
Updated 1 of September, removing temporary opening hours.
Updated 29th of October, new stricter guidelines for Stockholm County
Updated 30th of October, change in layout
Updated 23d of November, information about public gatherings and public events

logo-red
Sitemap
X