Angående Corona (covid-19)

For information in English, scroll down.

Uppdatering 15/7

Den 15 juli gjordes ytterligare anpassningar av de redan existerande smittskyddsåtgärderna. Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på gym tas i och med detta bort.

Vad betyder det för dig som kund?

På Klättercentret Gallerian har vi endast bokningsbara platser, vilket vi kommer fortsätta med. Vi kommer dock att höja mängden bokningsbara platser, men antalet platser kommer att justeras fortlöpande för att förhindra trängsel och sprida ut våra besökare över olika tider, detta eftersom det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till andra kunder och undvika trängsel. Kom ihåg att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Träningskort
Har du frågor om ditt träningskort så kontakta oss på kundservice@klattercentret.se eller 08-730 00 93. Vi ser allra helst att du mailar vår kundservice då personalen på plats behöver lägga tid på informationsspridning och sanitering.

Kurser
Den 24/11 införde vi tillfälliga metoder och anpassningar på våra kurser. Det innebär att du som besökare kommer göra fler moment på egen hand, under uppsikt av instruktören, för att fortsatt kunna hålla avstånd. Beroende på tid och plats för kursen kan den även hållas inom ett avgränsat område. Dessa anpassningar fortsätter vi med tillsvidare.

Tänk på att:

 • Tvätta händerna innan och efter kursen
 • Hålla avstånd till övriga kursdeltagare och kunder
 • Följa instruktionerna från din instruktör

Om du är sjuk eller av någon annan anledning vill avboka en bokad kurs, kontakta oss på gallerian@klattercentret.se.

Hjälp oss minska smittspridningen
Fortsätt göra vad du kan för att minska smittspridningen:

 • Känner du dig krasslig, stanna hemma och ta hand om dig
 • Träna gärna kortare tid
 • Håll avstånd
  • Är det trångt på en bouldersektion, välj en annan
 • Tvätta händerna ordentligt, både före och efter klättring
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Hosta och nys i armvecket
 • Dela inte vattenflaskor eller annat som kan överföra saliv
 • Byt, om möjligt, om hemma förre och efter ditt träningspass

Vad betyder det för Klättercentret?

Vi följer utvecklingen och den information som kommer från Folkhälsomyndigheten. Ovanstående gäller tillsvidare. Informationen uppdateras löpande, större förändringar visas med datum i rubrikform, alla förändringar anges i sidfoten.


Update 15/7

As of 15/7 further adjustments of the old recommendations has been made. The limitation calculated per person and square meter is now removed for gyms.

What does this mean for you as a customer?

At Klättercentret Gallerian we only have bookable times for training, which we will continue with. We will increase the amount of bookable times but the amount is continuously adjusted to prevent crowding. It’s still really important that you follow the advice that the Public Health Agency communicates and try your best to keep your distance to other costumers.

Training Cards
If you have questions about your training card, contact us at kundservice@klattercentret.se or 08-730 00 93. We prefer that you email our customer service as the staff on site need to spend time disseminating information and sanitation.

Courses
November the 24th, we introduced temporary methods and adaptations to our courses. This means that you as a visitor will do more steps on your own, under the supervision of the instructor, in order to continue to keep your distance. Depending on the time and place of the course, it can also be held within a restricted area. We will keep this temporary methods until further notice.

What you need to think about:

 • Wash your hands before and after the course
 • Keep distance from other course participants and customers
 • Follow the instructions of your instructor

If you are sick or for some other reason want to cancel a booked course, contact us at gallerian@klattercentret.se

Help us reduce the spread och Covid-19
Continue to do what you can to reduce the spread of infection:

 • If you feel unwell, stay at home and take care of yourself
 • Train for a shorter time
 • Keep your distance
  • If it is crowded on one boulder section, choose another
 • Wash your hands thoroughly, before and after climbing
 • Avoid touching yourself in you face
 • Cough and sneeze in your upper sleeve/elbow
 • Don’t share water bottles or anything else that can transmit saliva
 • If possible, change at home, both before and after your session

We follow the development and the information that comes from the Swedish Public Health Agency. The above applies until further notice. The information is updated regularly, major changes are shown with dates in heading form, all changes are indicated in the footer.


Updated 29th of October, new stricter guidelines for Stockholm County
Updated 30th of October, change in layout
Updated 23rd of November, information about public gatherings and public events
Updated 14th of December, new regulations and advice from the Public Health Agency
Updated 15th of December, more information about temporary course adaptions added.
Updated 18th of December, new national measures from the Public Health Agency
Updated 23rd of December, information about maximum number of visitors added. Change in layout
Updated 11th of January (2021), information about the temporary pandemic law
Updated 23rd of February (2021), information about mouth guards
Updated 15th of July (2021), maximum number removed

Publicerat den: 14 september, 2020 14:31
X