Angående Corona (covid-19)

For information in English, scroll down.

Uppdatering 23/11

Den 24/11 blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Besök på Klättercentret faller inte in under något av dessa, men i och med beslutet kommer vi införa tillfälliga metoder och anpassningar på våra kurser.

Sedan tidigare gäller skärpta allmänna råd för Stockholms län. Beslutet tog av Folkhälsomyndigheten den 29 oktober 2020, förlängdes den 19 november och gäller åtminstone till och med den 13 december 2020.

Vad betyder det för dig som kund?

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som inte är direkt nödvändiga. Gym, butiker, köpcentrum med flera omfattas av detta. Alla våra gym i Stockholm har dock fortsatt öppet. På Klättercentret Gallerian har vi endast bokningsbara platser.

Träningskort
Har du frågor om ditt träningskort så kontakta oss på kundservice@klattercentret.se eller 08-730 00 93. Vi ser allra helst att du mailar vår kundservice då personalen på plats behöver lägga tid på informationsspridning och sanitering.

Kurser
Från och med den 24/11 inför vi tillfälliga metoder och anpassningar på våra kurser. Det innebär att du som besökare kommer göra fler moment på egen hand, under uppsikt av instruktören, för att fortsatt kunna hålla avstånd. Beroende på tid och plats för kursen kan den även hållas inom ett avspärrat område.

Om du är sjuk eller av någon annan anledning vill avboka en bokad kurs, kontakta oss på gallerian@klattercentret.se.

Hjälp oss minska smittspridningen
Fortsätt göra vad du kan för att minska smittspridningen:

 • Känner du dig krasslig, stanna hemma och ta hand om dig
 • Träna gärna kortare tid
 • Håll avstånd
  • Är det trångt på en bouldersektion, välj en annan
 • Tvätta händerna ordentligt, både före och efter klättring
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Hosta och nys i armvecket
 • Dela inte vattenflaskor eller annat som kan överföra saliv
 • Byt, om möjligt, om hemma förre och efter ditt träningspass

Vad betyder det för Klättercentret?

Beslutet innebär också att alla verksamheter som berörs bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel betyda att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Vi undersöker hela tiden olika åtgärder och lokala anpassningar för att minska antalet besökare vid samma tidpunkt. Du som kund hittar alltid den aktuella informationen här på hemsidan under ”Vad betyder det för dig som kund?”.

Vi följer utvecklingen och den information som kommer från Folkhälsomyndigheten. Ovanstående gäller tillsvidare. Informationen uppdateras löpande, större förändringar visas med datum i rubrikform, alla förändringar anges i sidfoten.


Update 23/11

On 24/11, it will be forbidden to organize public gatherings and public events with more than eight participants. Visits to the Climbing Center do not fall under any of these, but with the decision we will introduce temporary methods and adaptations to our courses.

Stricter general guidelines for Stockholm County already apply. The decision was taken by the Swedish Public Health Agency on 29 October 2020, was extended on 19 November and applies at least until 13 December 2020.

What does this mean for you as a customer?

As of October 29, everyone staying in Stockholm is urged to refrain from staying in indoor environments that are not directly necessary. Gym, shops, shopping malls and more are covered by this. However, all our gyms in Stockholm are still open. At Klättercentret Gallerian we only have bookable times for training.

Training Cards
If you have questions about your training card, contact us at kundservice@klattercentret.se or 08-730 00 93. We prefer that you email our customer service as the staff on site need to spend time disseminating information and sanitation.

Courses
From 24/11, we will introduce temporary methods and adaptations to our courses. This means that you as a visitor will do more steps on your own, under the supervision of the instructor, in order to continue to keep your distance. Depending on the time and place of the course, it can also be held within a restricted area.

If you are sick or for some other reason want to cancel a booked course, contact us at gallerian@klattercentret.se

Help us reduce the spread och Covid-19
Continue to do what you can to reduce the spread of infection:

 • If you feel unwell, stay at home and take care of yourself
 • Train for a shorter time
 • Keep your distance
  • If it is crowded on one boulder section, choose another
 • Wash your hands thoroughly, before and after climbing
 • Avoid touching yourself in you face
 • Cough and sneeze in your upper sleeve/elbow
 • Don’t share water bottles or anything else that can transmit saliva
 • If possible, change at home, both before and after your session

What does this mean for Klättercentret?

The decision also means that all organisations affected should take measures so that everyone can follow the general advice in the event of local outbreaks of covid-19. This can mean, for example, that the business minimizes the number of visitors at the same time.

We look into different measures and local adaptations to reduce the number of visitors at the same time. You as a customer will always find the current information here on the website.

We follow the development and the information that comes from the Swedish Public Health Agency. The above applies until further notice. The information is updated regularly, major changes are shown with dates in heading form, all changes are indicated in the footer.


Updated 25 of March, information in English added.
Updated 26 of March, added guidelines from The Public Health Agency of Sweden
Updated 30 of March, added information about changes in opening hours.
Updated 1 of September, removing temporary opening hours.
Updated 29th of October, new stricter guidelines for Stockholm County
Updated 30th of October, change in layout
Updated 23d of November, information about public gatherings and public events

Publicerat den: 14 september, 2020 14:31
X