Allmänna avtalsvillkor för alla träningskort

Read the terms and conditions in english

 1. Allmänt
 2. Träningskort
 3. Betalningsvillkor
 4. Månadsvisa betalningar
 5. Utebliven betalning
 6. Ändring av avtal
 7. Ordnings- & säkerhetsregler
 8. Ändringar i öppettider & utbud
 9. Frysning
 10. Ansvar & ansvarsfriskrivning
 11. Meddelande & information
 12. Behandling av personuppgifter
 13. Force Majeure
 14. Uppsägning

1. Allmänt

Följande allmänna avtalsvillkor gäller för de kunder som köper träningskort på Klättercentrets träningsanläggningar. Detta inkluderar även klippkort som innefattas i begreppet träningskort i texten nedan. Träning sker i enlighet med dessa allmänna villkor tillsammans med de villkor som framgår av respektive avtal för valt träningskort. De allmänna avtalsvillkoren gäller tills vidare. Klättercentret äger rätt att ändra dessa villkor och eventuella ändringar ska då meddelas kunden enligt punkt 11, senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Tecknande av avtal med månadsbetalning via autogiro eller bankkort, där kund och betalare är samma, tillåts enbart för kund som fyllt 18 år. Samtliga Klättercentrets träningskort är personliga. Överlåtelse på annan person är inte möjlig. Återköp eller återbetalning av förskottsbetalt träningskort är inte möjligt. Kunden har 14 dagars ångerrätt på distansköp, läs mer på Konsumentverkets hemsida och Klättercentrets hemsida. För att ångra ditt distansköp, ta kontakt med den Klättercentretanläggning som köpet avser. Kontaktuppgifter finns på hemsidan eller i bekräftelsemail.

2. Träningskort

Ett träningskort köps till pris enligt vid var tid gällande prislista. Klättercentret erbjuder träningskort med olika giltighetsperioder, där perioden som regel framgår av produktens namn. Ett klippkort är giltigt i två (2) år från inköpstillfället. Eventuella kvarvarande klipp när giltighetstiden går ut kan inte användas. Vid månadsvis betalning via autogiro eller återkommande kortbetalning via bankkort gäller att avtalet löper med en (1) kalendermånad i taget och utan bindningstid. Avvikelser gällande bindningstid kan förekomma vid kampanjerbjudanden. Uppsägning sker enligt punkt 14. Medgivandet till betalning via autogiro eller bankkort upphör att gälla efter att sista betalningen på avtalet har genomförts.

3. Betalningsvillkor

Träningskort betalas till fullo vid köptillfället. Vid tecknande av månadsbetalning via autogiro eller bankkort görs en delbetalning i förskott och därefter månadsvisa betalningar (se punkt 4). Företag och organisationer kan betala mot faktura i förskott. För träningskort som betalas per månad, inte rabatterade avtal, gäller samma pris under avtalsperioden under förutsättning att inte annat meddelas och då i enlighet med punkt 11 nedan. För kampanjpris och tidsbegränsat avtalspris gäller separata villkor eller avtal. Prishöjningar som beror på förändringar av mervärdesskatt eller andra avgifter beslutade av en myndighet är inte inkluderade i ovannämnda reservation.

3.1 För junioravtal gäller den vid tillfället gällande rabattsatsen vid tecknandet av avtal. Från den månad kunden fyller 18 år justeras månadskostnaden till innevarande års vuxenpris (ordinarie pris). Träningskortet löper därefter vidare fram tills dess att kunden säger upp träningskortet i enlighet med punkt 14.

3.2 För anläggningar som erbjuder studentavtal gäller den vid tillfället gällande rabattsatsen vid tecknandet av avtal. Studentrabatten förutsätter att kunden vid anmälan, och därefter halvårsvis, uppvisar giltig studentdokumentation. När villkoren för studentrabatt inte längre uppfylls så justeras den månatliga avgiften upp till den vid tillfället gällande prislistan. Träningskortet löper därefter vidare fram tills dess att kunden säger upp träningskortet i enlighet med punkt 14.

4. Månadsvisa betalningar

Medgivande till betalning via autogiro lämnas genom godkännande av dessa avtalsvillkor samt texten i Autogiromedgivandet. Medgivande till betalning via bankkort lämnas genom godkännande av dessa avtalsvillkor. Betalning sker månadsvis i förskott från angivet konto (vid autogiro) eller bankkort (vid återkommande kortbetalning), normalt tre (3) arbetsdagar före den sista varje månad (förfallodagen). Det åligger kunden att se till att likvida medel finns på förfallodagen. Det åligger även kunden att kontrollera att betalning genomförts enligt betalningsplan och att, vid utebliven eller försenad betalning, se till att månadsavgiften betalas. Avisering av betalningarna anses vara gjord genom dessa avtalsvillkor. Träningskort som betalas via autogiro eller bankkort gäller tillsvidare, såvida inte kunden själv säger upp avtalet. Sådan uppsägning sker i enlighet med punkt 14.

5. Utebliven betalning

Erlägger inte kunden betalning i enlighet med avtalade betalningsvillkor har Klättercentret rätt att avstänga kunden genom att spärra träningskortet tills dess att betalning sker. Kunden är skyldig att betala avgift även för den tid som träningskortet är spärrat. Om de likvida medlen för månadsbetalning på förfallodagen inte räcker, får Klättercentret i högst en (1) vecka göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna (avser ej lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton). Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter kan ärendet komma att överlämnas till inkasso. Klättercentret förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning säga upp kunden enligt punkt 14. Vid utebliven betalning förbehåller sig Klättercentret rätten att slutfakturera kunden på resterande belopp för den tid som återstår på gällande avtalstid.

6. Ändring av avtal

Det är möjligt att önska byte av träningsanläggning för ett periodkort eller träningskort som betalas via autogiro eller bankkort (avser inte klippkort). För detta kontaktar kunden Klättercentret lokalt på anläggningen. För att genomföra ett byte kan kunden komma att behöva betala en administrativ avgift. Det kan tillkomma en ökad betalning om anläggningen du byter till har ett högre pris än anläggningen du byter ifrån. Om bytet avser månadsvis betalning via autogiro eller bankkort kan underskrift av nytt avtal efterfrågas och, vid autogiro, även ett nytt autogiromedgivande. Ingen förskottsbetald kostnad återbetalas. (Läs på Klättercentrets hemsida för andra möjliga ändringar till befintligt avtal.)

7. Ordnings- & säkerhetsregler

Kunden förbinder sig att följa de ordningsregler och säkerhetsföreskrifter som finns anslagna på respektive anläggning, samt uppträda vänligt och respektfullt mot andra kunder, såväl som medarbetare på Klättercentret. Person som inte uppfyller detta kan komma att avvisas från Klättercentrets lokaler.

8. Ändringar i öppettider & utbud

Klättercentret äger rätt att göra permanenta ändringar i öppettider och utbud. Ändringar ska då meddelas kunden på sätt som anges i punkt 11. Vid några gånger per år och klätteranläggning, så som vid tävlingar och event, äger Klättercentret rätt att tillfälligt ändra öppettiderna. Vid dessa tillfälliga ändringar åligger det kunden att hålla sig uppdaterad via Klättercentrets hemsida eller via anslag på Klättercentrets anläggningar.

9. Frysning

Frysning av årskort och halvårskort tillåts vid ett (1) tillfälle under giltighetsperioden och i maximalt 30 dagar i följd. Frysning av träningskort som betalas via autogiro eller som återkommande kortbetalning tillåts vid ett (1) tillfälle per kalenderår i maximalt 30 dagar i följd. En utökad frysning om längst 12 månader (365 dagar) kan beviljas för samtliga träningskort under särskilda omständigheter. Som särskilda omständigheter räknas skada, sjukdom, graviditet (p g a fysiska förhinder), längre utlandsvistelse eller flytt till annan ort p g a studier eller arbete. Frysning och uppsägning kan ej ske samtidigt. En frysning av träningskort är giltig först när bekräftelse via e-post erhållits från Klättercentret.

9.1 En frysningsperiod om max 30 dagar i följd begärs av kunden genom kontakt med Klättercentret i god tid innan frysningen ska starta. Redan betald avgift eller månadsbetalning under behandling avbryts eller återbetalas inte. Förbetald träningsperiod finns tillgodo när träningskortet åter är aktivt.

9.2 Vid begäran om längre uppehåll än 30 dagar, samt vid upprepade frysningar, kommer Klättercentret efterfråga intyg/underlag från t ex läkare, företag, eller skola. Se respektive Klättercentretanläggnings hemsida för kontaktuppgifter. Intyg/underlag ska komma Klättercentret tillhanda senast två (2) veckor innan en längre frysperiod önskas starta. Efter en frysperiod om maximalt 12 månader (365 dagar) börjar kortet gälla igen.

10. Ansvar & ansvarsfriskrivning

Klättercentret ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p g a olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. All träning sker på egen risk. Klättercentret förbehåller sig rätten att avbryta träning som innebär fara för kunders liv. Kunder har eget ansvar att se till att anslagna regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att denne utan risk kan utöva de aktiviteter som denne väljer i anläggningen. Klättercentret ansvarar inte heller för förluster p g a stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

11. Meddelande & information

Kunden ska erhålla meddelanden om ändringar av allmänna avtalsvillkor och prisändringar via e-post på adress som kunden anmält till Klättercentret. Det åligger kunden att själv meddela Klättercentret ändringar av kontaktuppgifter samt betaluppgifter för autogiro eller bankkort. Kund som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Klättercentret skickar ut information via denna informationskanal. Saknas giltig e-postadress åligger det kunden att uppdatera sig via anslag på respektive anläggning, alternativt via Klättercentrets hemsida.

12. Behandling av personuppgifter

Klättercentret behandlar uppgifter om kunden och eventuell annan betalare enligt avtalet, för att kunna tillhandahålla och administrera avtalet, samt för den verksamhet kunden och annan betalare har samtyckt till. Information om Klättercentrets hantering av personuppgifter finns i informationstexten Personuppgiftspolicy som finns publicerad på Klättercentrets hemsida.

13. Force Majeure

Klättercentret ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter utanför Klättercentrets kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

14. Uppsägning

Klättercentret förbehåller sig rätten att omgående säga upp avtalet, oavsett typ av träningskort eller betalningsform, i det fall kunden inte följer Klättercentrets ordningsregler och säkerhetsföreskrifter samt uppförandekod som finns publicerade på Klättercentrets hemsida. Denna Klättercentrets rätt gäller även om kunden vid upprepade tillfällen på förfallodagen för månadsvisa betalningar saknar tillräckliga likvida medel, om det bankkonto som autogiromedgivandet avser avslutas, eller om angivet giltigt bankkort saknas.

Kundens uppsägning av avtal för månadsbetalning via autogiro eller bankkort ska ske en (1) kalendermånad innan den månad kunden önskar avsluta sitt avtal (om kundens uppsägning inkommer någon dag under t ex april månad, så avslutas avtalet den sista maj). Undantag till detta är om månadsabonnemanget är köpt med bindningstid, då uppsägning kan ske först efter att bindningstiden löpt ut. Uppsägning kan göras via e-post, telefon, eller personligen av kunden eller vårdnadshavaren på Klättercentrets anläggning. Uppsägningen är giltig när bekräftelse via e-post erhållits från Klättercentret. Kunden måste själv kunna dokumentera att uppsägningen har utförts.

Uppsägning av annat avtal ska ske skriftligen, oavsett part, till kundens e-postadress, om angiven, eller till respektive Klättercentretanläggnings e-postadress.

X