Bokning av träning på Klättercentret Telefonplan

For information in English, please scroll down.

Vill du klättra vardag innan klockan 15.00 behöver du inte boka plats!

Är du medlem?

Om du har ett träningskort eller har gått en kurs hos oss det senaste året så kan du logga in och boka en plats på vår bokningssida.

Använd den mailadress som du har registrerat hos oss. Välj logga in och sedan glömt lösenord om du inte har loggat in förut. Vet du inte vilken mail det är eller har problem med att logga in? Kontakta oss på telefonplan@klattercentret.se

Är du ny på Klättercentret?

Skapa ett konto direkt på bokningssidan och boka din plats.

Använd gärna bokningsappen!

När du har fixat dina inloggningsuppgifter så kan du ladda ner Bokningsappen av Pastell Data AB och välja ID: 1784 när du startar den. Då kan du enkelt boka träningstider.

Vad du behöver veta

 • Du behöver boka plats för att vara säker på att kunna träna
 • Drop in finns endast i mån av plats
 • Planera gärna din träning i tid, vi har ofta fullbokat mellan 17.00-19.00
 • Det är bra om du kortar ner din träningstid så att fler får chansen att träna
 • Avboka gärna din tid om du inte kan komma hit
 • Det är fortsatt viktigt att sprida ut sig i hallen – är det trångt på en sektion/repvägg, välj en annan!

Vi har 40 bokningsbara platser per halvtimme. Utöver det finns ett antal platser för drop-in varje dag i mån av plats. Du kan komma in tio minuter innan och 20 minuter efter din bokade tid.

Vi gör detta för att kunna erbjuda en säker och bra upplevelse för alla och hjälpa våra kunder att sprida ut sig över tid och rum.

I och med att maxantalen tagits bort kommer antalet platser och tider för bokningar att justeras inom kort. Det är dock fortfarande viktigt att undvika trängsel, hålla avstånd samt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kom ihåg att sprida ut er över tid och rum genom att komma de tider vi har färre besökare och stanna hemma om ni är krassliga.


Vanliga frågor om bokningar av träningstider

Finns det en App för detta?
Måste jag ha ett träningskort för att boka tid?
Jag har ett träningskort, hur loggar jag in?
Jag har ett konto men min e-postadress är fel/funkar inte!
Hur lång tid innan och hur ofta kan jag boka?
Måste jag komma exakt när min bokade tid börjar?
Hur länge får jag träna?
Måste jag boka av om jag inte kan komma?
Kan jag boka en plats till mina kompisar?
Jag har Bruce/Swiftr, hur gör jag?

Booking of training at Klättercentret Telefonplan

If you want to climb on weekdays between 15.00-21.30, or on the weekend, you must book your place in advance. If you want to climb on weekdays between 7.00-15.00, you do not need to book a spot.

Are you a member?

If you have a training card or have taken a course with us in the past year, you can log in and book a spot on our booking page.

Use the email address you have registered with us. Select log in (Logga in) and then forgot password (Glömt lösenord?) if you have not logged in before. If you don’t know what email it is or have problems logging in, contact us at telefonplan@klattercentret.se

Are you new to Klättercentret?

Create an account directly on the booking page and book your place.

Feel free to use the booking app!

Once you have fixed your login details, you can download the app Bokningsappen from Pastell Data AB and select ID: 1784 when you start it. Then you can easily book training times.

What you need to know

 • You need to book a spot to be sure to be able to train
 • Please plan your training in time, we’re often fully booked between 17.00-19.00
 • It is good if you shorten your session so that more people get the chance to train
 • Please cancel your appointment if you can not come
 • It is still important to spread out in the hall – if it is crowded on one section / rope wall, choose another!

We have 40 bookable places per half hour. In addition, there are a number of places for drop-in every half hour, subject to availability. You can enter ten minutes before and 20 minutes after your booked time.

We do this to be able to offer a safe and good experience for everyone and help our customers spread out over time and space.

This is still new to us and we are constantly following up the work with the help of the statistics we receive, which means that the structure may change. We hope that the booking system will make your climbing experience with us better and are happy to receive your questions and concerns. Contact us at telefonplan@klattercentret.se and we will help you.

Remember to spread out over time and space by training during hours when we have fewer visitors, and please stay at home if you feel sick.

Frequently asked questions

Is there an App for this?
Do I need a training card to book a spot?
I have a training card, how do I log in?
I have an account but my e-mail address is wrong / does not work!
How long before and how often can I book?
Do I have to arrive exactly when my booked time starts?
How long can I train?
Do I have to cancel if I can not come
Can I book a place for my friends?
I have Bruce / Swiftr, how do I do it?
X