Bokning av träning på Klättercentret Telefonplan

For information in English, please scroll down.

Måndagen den 14 december införde vi bokningsbara platser på Klättercentret Telefonplan. Det innebär att om du vill klättra på vardagar mellan kl 14.30-21.30, eller på helgen, måste du boka din plats innan.

Vi har 40 bokningsbara platser per halvtimme. Utöver det finns det tio platser för drop-in som delas ut först till kvarn. Du kan komma in tio minuter innan och 20 minuter efter din bokade tid.

Vi gör detta för att kunna erbjuda en säker och bra upplevelse för alla och hjälpa våra kunder att sprida ut sig över tid och rum. Vårt mål är att bli bättre, men vi förstår att detta är en förändring som kan upplevas som krånglig till en början. Det här är en stor förändring för oss också och vi behöver därför din hjälp för att göra det så smidigt som möjligt.

Logga in

Om du inte haft ett träningskort hos oss tidigare så kan du skapa ett konto direkt på bokningssidan under fliken Skapa konto.

Du som har ett kort hos oss har redan en användare i vårt bokningssystem. Om du registrerade en mailadress när du köpte ditt kort kan du redan nu logga in och boka tid för klättring. Gå vidare till vårt bokningssystem, välj “logga in” och sedan “glömt lösenord?”, så får du dina inloggningsuppgifter skickade till din mail.

Om du har ett träningskort med oss men inte lyckas logga in, kontakta oss då på telefonplan@klattercentret.se för att boka ett pass. Vi hjälper dig sedan uppdatera din profil nästa gång du kommer till hallen.

Klicka här för att komma till vår bokningssida!

Hjälp oss göra det här säkert och bra!

Det här är nytt för oss och vi kommer följa upp arbetet med hjälp av den statistik vi får in, vilket betyder att upplägget kan komma att ändras. Vi hoppas att bokningssystemet kommer göra din klätterupplevelse hos oss bättre och tar gärna emot dina frågor och funderingar. Kontakta oss på telefonplan@klattercentret.se så hjälper vi dig.

Kom ihåg att sprida ut er över tid och rum genom att komma de tider vi har färre besökare och stanna hemma om ni är krassliga.

Vad du behöver veta

  • Du behöver boka plats för att vara säker på att kunna träna
  • Det finns 10 Drop-In platser varje halvtimme som delas ut först till kvarn
  • Det är fortsatt viktigt att sprida ut sig i hallen – är det trångt på en sektion/repvägg, välj en annan!
  • Det är bra om du kortar ner din träningstid så att fler får chansen att träna
  • Det finns ingen tidsbegränsning för ditt pass

Vanliga frågor om bokningar av träningstider

Finns det en App för detta?
Måste jag ha ett träningskort för att boka tid?
Jag har ett träningskort, hur loggar jag in?
Jag har ett konto men min e-postadress är fel/funkar inte!
Hur lång tid innan och hur ofta kan jag boka?
Måste jag komma exakt när min bokade tid börjar?
Hur länge får jag träna?
Finns det någon väntelista?
Måste jag boka av om jag inte kan komma?
Kan jag boka en plats till mina kompisar?
Jag har Bruce/Swiftr, hur gör jag?

Booking of training at Klättercentret Telefonplan

On Monday December the 14th, Klättercentret Telefonplan introduced bookable spots for climbing. This means that if you want to climb on weekdays between 14.30-21.30, or on the weekend, you must book your place in advance.

We have 40 bookable spots every half hour. In addition, there are ten drop-in spots that are distributed first come first serve. You will be able to enter ten minutes before and 20 minutes after your booked time.

We do this to be able to offer a safe and pleasant experience for everyone and help our customers spread out over time and space. Our goal is to become better, but we understand that this is a change that can be perceived as complicated at first. This is a big change for us too and we therefore need your help to make it as smooth as possible.

Log in

If you don’t have a training card at Klättercentret, you can create a user on our booking page!

If you have a training card at Klättercentret you already have a user in our booking system. If you registered an email address when you bought your card, you can already log in and book a time for climbing. Go to our booking system, select Logga in (Log in) and then Glömt lösenord? (forgot password?), and you will receive your login information sent to your email.

If you have a training card but can’t log in you need to contact us at telefonplan@klattercentret.se to book a pass. We will then help you update your profile the next time you come to the gym.

Click here to get to our booking page!

This is new to us and we will follow up the work with the help of the statistics we receive, which means that the structure may change. We hope that the booking system will make your climbing experience with us better and are happy to receive your questions and concerns at telefonplan@klattercentret.se

Help us make this change!

This is new to us and we will follow up the work with the help of the statistics we receive, which means that the structure may change. We hope that the booking system will make your climbing experience with us better and are happy to receive your questions and concerns. Contact us at telefonplan@klattercentret.se and we will help you.

Remember to spread out over time and space by training during hours when we have fewer visitors. And please stay at home if you feel sick.

What you need to think about:

  • You need to book a spot to be sure to be able to train
  • There are 10 Drop-In spots every half hour that are handed out first come, first served
  • It is still important to spread out in the hall – if it is crowded on one section / rope wall, choose another!
  • It is good if you shorten your session so that more people get the chance to train
  • There is no time limit for your session

Frequently asked questions

Is there an App for this?
Do I need a training card to book a spot?
I have a training card, how do I log in?
I have an account but my e-mail address is wrong / does not work!
How long before and how often can I book?
Do I have to arrive exactly when my booked time starts?
How long can I train?
Is there a waiting list?
Do I have to cancel if I can not come
Can I book a place for my friends?
I have Bruce / Swiftr, how do I do it?
X