Allmänna avtalsvillkor för alla träningskort

Read the terms and conditions in english

 1. Allmänt
 2. Träningskort
 3. Betalningsvillkor
 4. Autogirobetalning
 5. Utebliven betalning
 6. Ordnings- & säkerhetsregler
 7. Ändringar i öppettider & utbud
 8. Frysning & förlängning
 9. Ansvar & ansvarsfriskrivning
 10. Meddelande & information
 11. Behandling av personuppgifter
 12. Force Majeure
 13. Uppsägning

1. Allmänt

Följande Allmänna avtalsvillkor gäller för de kunder som köper träningskort på Klättercentrets träningsanläggningar. Träning sker i enlighet med dessa villkor och de villkor som framgår av avtalet. Villkoren gäller tills vidare. Klättercentret äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar skall då meddelas kunden enligt punkt 10, senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Samtliga Klättercentrets träningskort är personliga. Överlåtelse på annan person är inte möjlig. Återköp eller återbetalning av förskottsbetalt träningskort är inte möjligt. Du har 14 dagars ångerrätt på distansköp, läs mer på Konsumentverkets hemsida. För att ångra ditt distansköp maila kundservice på kundservice@klattercentret.se

2. Träningskort

Ett träningskort köps till pris enligt vid var tid gällande prislista.
Träningskortets giltighetsperiod framgår av avtalet. Ett klippkort är giltigt i två (2) år från inköpstillfället. Eventuella kvarvarande klipp när giltighetstiden går ut kan ej användas. Vid betalning via autogiro gäller att avtalet löper med en (1) kalendermånad i taget och utan bindningstid. Uppsägning skall ske enligt punkt 13. Medgivandet till betalning via autogiro upphör att gälla efter det att sista autogirodragningen på avtalet har genomförts.

3. Betalningsvillkor

Träningskortet betalas kontant eller via autogiro i förskott (se punkt 4). Företag och organisationer kan betala mot faktura i förskott. För träningskort med månadsbetalning via autogiro, som inte är junioravtal (under 18 år), gäller samma pris under hela avtalsperioden. För junioravtal gäller att fr.o.m. den månad kunden fyllt 18 år justeras månadskostnaden till innevarande års vuxenpris. För kampanjpris och tidsbegränsat avtalspris gäller separata villkor eller avtal. Prishöjningar som beror på förändringar av mervärdesskatt eller som beror av andra avgifter beslutade av myndighet är inte inkluderade i ovannämnda reservation.

4. Autogirobetalning

Medgivande till betalning via autogiro lämnas genom godkännande av dessa avtalsvillkor samt Medgivandetexten. Dragning sker månadsvis i förskott från angivet konto, normalt tre (3) arbetsdagar före den sista varje månad (förfallodagen). Det åligger kunden att se till att likvida medel finns på kontot på förfallodagen. Det åligger även kunden att kontrollera att dragning genomförts enligt betalningsplan och att, vid utebliven eller försenad dragning, se till att månadsavgiften betalas. Avisering av betalningarna anses gjord genom dessa Avtalsvillkor. Träningskort som betalas via autogiro gäller tillsvidare, såvida inte kunden själv säger upp avtalet. Sådan uppsägning skall ske skriftligen och i enlighet med punkt 13.

5. Utebliven betalning

Erlägger inte kunden betalning i enlighet med avtalade betalningsvillkor har Klättercentret rätt att avstänga kunden genom att spärra träningskortet till dess betalning sker. Kunden är skyldig att betala avgift även för den tid som träningskortet är spärrat. Om de likvida medlen på det angivna kontot för autogirobetalning på förfallodagen inte räcker, får Klättercentret i högst en (1) vecka göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna (avser ej lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton). Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Klättercentret förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning säga upp kunden enligt punkt 13. Vid utebliven betalning förbehåller sig Klättercentret rätten att slutfakturera kunden på resterande belopp för den tid som återstår på gällande avtalstid, alternativt tid fram tills dess att uppsägning av autogiroavtal gjorts.

6. Ordnings- & säkerhetsregler

Kunden förbinder sig att följa de ordningsregler och säkerhetsföreskrifter som finns anslagna på respektive anläggning, samt uppförandekoden som finns att läsa på Klättercentrets hemsida.

7. Ändringar i öppettider & utbud

Klättercentret äger rätt att göra permanenta ändringar i öppettider och utbud. Ändringar skall då meddelas kunden på sätt som anges i punkt 10. Vid några gånger per år och klätteranläggning, så som vid tävlingar och event, äger Klättercentret rätt att tillfälligt ändra öppettiderna. Vid dessa tillfälliga ändringar åligger det kunden att hålla sig uppdaterad via Klättercentrets hemsida eller via anslag på Klättercentrets anläggningar.

8. Frysning & förlängning

Frysning av årskort och halvårskort tillåts vid ett (1) tillfälle under giltighetsperioden och i maximalt 30 dagar. Frysning av autogiroavtal tillåts vid ett (1) tillfälle per kalenderår i maximalt 30 dagar. En förlängningsperiod om längst 12 månader (365 dagar) kan beviljas för samtliga träningskort under särskilda omständigheter. Som särskilda omständigheter räknas skada, graviditet (p.g.a. fysiska förhinder), längre utlandsvistelse eller flytt till annan ort (p.g.a. studier eller arbete). För dessa längre uppehåll, samt vid upprepad förlängningsperiod, efterfrågar Klättercentret uppvisande av intyg/underlag från t.e.x. läkare, företag, eller skola. En frysnings- eller förlängningsperiod skall begäras av kunden genom e-post till Klättercentrets kundservice senast en (1) månad innan perioden önskas starta. Efter en period om maximalt 12 månader (365 dagar) börjar kortet gälla igen. En frysning eller förlängning av träningskort är giltig först när skriftlig bekräftelse via e-post erhållits från Klättercentret.

9. Ansvar & ansvarsfriskrivning

Klättercentret ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. All träning sker på egen risk. Klättercentret förbehåller sig rätten att avbryta träning som innebär fara för kundens liv. Kunden har eget ansvar att se till att anslagna regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer i anläggningen. Klättercentret ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

10. Meddelande & information

Kunden skall erhålla meddelanden om ändringar av Allmänna avtalsvillkor och prisändringar via e-post på adress som kunden anmält till Klättercentret. Det åligger kunden att själv meddela Klättercentret ändringar av kontaktuppgifter samt, för träningskort som betalas via autogiro, bankkontonummer. Kund som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Klättercentret skickar ut information via denna informationskanal. Saknas giltig e-postadress åligger det kunden att uppdatera sig via anslag på respektive anläggning, alternativt via Klättercentrets hemsida.

11. Behandling av personuppgifter

Klättercentret behandlar uppgifter om kunden och eventuell annan betalare enligt avtalet, för att kunna tillhandahålla och administrera avtalet, samt för den verksamhet kunden och annan betalare har samtyckt till. Information om Klättercentrets hantering av personuppgifter finns i informationstexten Personuppgiftspolicy som finns publicerad på Klättercentrets hemsida.

12. Force Majeure

Klättercentret ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Klättercentrets kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

13. Uppsägning

Klättercentret förbehåller sig rätten att omgående säga upp avtalet till upphörande i det fall kunden inte följer Klättercentrets uppförandekod och säkerhetsregler som finns publicerade på Klättercentrets hemsida. Denna Klättercentrets rätt gäller även om kunden vid upprepade tillfällen saknar tillräckliga likvida medel på förfallodagen, eller om det bankkonto som autogiromedgivandet avser avslutas. Kunds uppsägning av autogiroavtal skall ske en (1) kalendermånad innan den månad kunden önskar avsluta sitt avtal (ex. inkommer kundens uppsägning någon dag under april månad avslutas avtalet den 31:a maj). Uppsägning av autogiroavtal kan endast göras skriftligen till kundservice@klattercentret.se. Uppsägning av annat avtal skall ske skriftligen, oavsett part, till kunds e-postadress, om angiven, samt till respektive Klättercentretanläggnings e-postadress. Uppsägningen är giltig när skriftlig bekräftelse via e-post erhållits från Klättercentret.

X