Angående Corona (covid-19)

For information in English, scroll down.

Uppdatering 22/12

Från och med den 23/12 vidtar Folkhälsomyndigheten flera nya åtgärder.

Vad betyder det för dig som kund?

Alla bör undvika miljöer med trängsel och därför återinförs maxantal för bland annat gym. Det innebär att vi behöver beräkna vårt maximala besökarantal utifrån krav på 10 kvadratmeter per person.

På Klättercentret Västerås är maxantalet 170 personer. Träna gärna under de tider som vi har färre besökare.

Folkhälsomyndigheten fortsätter trycka på vikten av att vaccinera sig och stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19.

Observera att det inte finns något krav på vaccinationsbevis eller Covidbevis för gym eller restauranger, något som kan komma att ändras. Vi följer fortsatt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppdaterar informationen fortlöpande här på vår hemsida.

 

Träningskort
Har du frågor om ditt träningskort så kontakta oss på kundservice@klattercentret.se eller 08-730 00 93. Vi ser allra helst att du mailar vår kundservice då personalen på plats behöver lägga tid på informationsspridning och sanitering.

Kurser
På våra grundkurser och ledkurser kommer huvudsakligen en hjälplåsande broms användas istället för manuell broms.

Tänk på att:

 • Tvätta händerna innan och efter kursen
 • Hålla avstånd till övriga kursdeltagare och kunder
 • Följa instruktionerna från din instruktör

Om du är sjuk eller av någon annan anledning vill avboka en bokad kurs, kontakta oss på vasteras@klattercentret.se

Hjälp oss minska smittspridningen
Fortsätt göra vad du kan för att minska smittspridningen:

 • Känner du dig krasslig, stanna hemma och ta hand om dig
 • Om du kommer hit, gör det på de tider som vi har färre besökare
 • Träna gärna kortare tid
 • Håll avstånd
  • Är det trångt på en bouldersektion, välj en annan
  • Klättra gärna på vartannat rep
 • Tvätta händerna ordentligt, både före och efter klättring
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Hosta och nys i armvecket
 • Dela inte vattenflaskor eller annat som kan överföra saliv
 • Byt, om möjligt, om hemma förre och efter ditt träningspass

Vi undersöker hela tiden olika åtgärder och lokala anpassningar för att minska antalet besökare vid samma tidpunkt. Du som kund hittar alltid den aktuella informationen här på hemsidan.

Vi följer utvecklingen och den information som kommer från Folkhälsomyndigheten. Ovanstående gäller tillsvidare. Informationen uppdateras löpande, större förändringar visas med datum i rubrikform, alla förändringar anges i sidfoten.


Update 22/12

As of December 23 new recommendations from The Public Health Agency applies.

What does this mean for you as a customer?

Everyone should avoid crowded environments. Therefore the maximum number of visitors for gyms i re-introduced. This means that we need to calculate our maximum number of visitors based on requirements of 10 square meters per person.

At Klättercentret Västerås, the maximum number is 170. Please plan your training and avoid the times when we have a lot of visitors.

The most important recommendations is still to get vaccinated and stay at home and take a test if you show symptoms of covid-19.

There are no requirements of Covid Certificates for gyms, this can be changed in the future. We continue to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden and will update the information here.

 

Training Cards
If you have questions about your training card, contact us at kundservice@klattercentret.se or 08-730 00 93. We prefer that you email our customer service as the staff on site need to spend time disseminating information and sanitation.

Courses
In our courses for the green and red card, mainly an automatically locking brake will be used instead of a manual locking brake.

What you need to think about:

 • Wash your hands before and after the course
 • Keep distance from other course participants and customers
 • Follow the instructions of your instructor

If you are sick or for some other reason want to cancel a booked course, contact us at vasteras@klattercentret.se

Help us reduce the spread och Covid-19
Continue to do what you can to reduce the spread of infection:

 • If you feel unwell, stay at home and take care of yourself
 • If you come here, do so at times when we have fewer visitors
 • Train for a shorter time
 • Keep your distance
  • If it is crowded on one boulder section, choose another
  • Climb on every other rope
 • Wash your hands thoroughly, before and after climbing
 • Avoid touching yourself in you face
 • Cough and sneeze in your upper sleeve/elbow
 • Don’t share water bottles or anything else that can transmit saliva
 • If possible, change at home, both before and after your session

We follow the development and the information that comes from the Swedish Public Health Agency. The above applies until further notice. The information is updated regularly, major changes are shown with dates in heading form, all changes are indicated in the footer.


Published August 7
Updated 12th of november, new stricter guidelines for Västerås county
Updated 23rd of November, information about public gatherings and public events
Updated 14th of December, new regulations and advice from the Public Health Agency
Updated 17th of December, more information about temporary course adaptions added.
Updated 18th of December, new national measures from the Public Health Agency
Updated 23rd of December, information about maximum number of visitors added. Change in layout
Updated 11th of January (2021), information about the temporary pandemic law
Updated 15th of July (2021), maximum number removed
Updated 8 of December (2021), new guidelines and recommendations from The Public Health Agency of Sweden
Updated 23 of December (2021), new measures from The Public Health Agency of Sweden, information about maximum number of visitors added

Publicerat den: 7 augusti, 2020 07:29
X