Klättercentrets uppförandekod – Vårt gemensamma ansvar

På Klättercentret tycker vi att det är viktigt att värna om en arbets- och
träningsmiljö där vi vinner förtroende hos medarbetare och kunder genom att
bedriva en företagsverksamhet som är rättvis och ärlig. Vi strävar också efter
ett sammanhang i det större perspektivet genom att arbeta med vårt
samhällsansvar och jobba för en hållbar utveckling.

Respekt för människors lika värde

Vi respekterar mångfald och individers unika personligheter, tankefrihet,
åsiktsfrihet och yttrandefrihet, samt att vi tar avstånd från all form av
diskriminering på grund av etniskt tillhörighet, ålder, nationalitet, religion,
sexuell läggning eller kön.

Det är viktigt för oss att även de leverantörer och samarbetspartners vi väljer
delar denna respekt för varandra. På det sättet kan vi upprätthålla dessa
värden genom hela vår organisation. Vi söker därför sådana som står bakom
dessa åtaganden och som absolut och konsekvent väljer bort bland annat
människohandel, utnyttjande av barn- och tvångsarbete, samt slavarbete, som
skyddar miljön, tillhandahåller trygga och säkra arbetsförhållanden för sina
anställda och följer tillämplig löne- och arbetslagstiftning.

På Klättercentret befattar vi oss inte heller med någon form av mobbning eller
trakasserier. Definitionen av dessa båda kan variera, men vi anser att det
inbegriper alla former av oönskat beteende mot en annan person med syftet
att skapa en hotfull eller obehaglig arbetssituation för densamma. Mobbning
och trakasserier kan utföras av en medarbetare och kollega, eller av en icke
anställd. De kan ta sig uttryck i bland annat gester, kommentarer, beröring
eller bilder, via person eller media.

X